Voor ouders

Schoolgids en schoolplan

Schoolgids 2023-2024 Met trots presenteren wij de schoolgids 2023-2024 van onze school. Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van (toekomstige) leerlingen van onze basisschool en geeft informatie over allerlei praktische zaken betreffende de school en het onderwijs dat we bieden aan onze kinderen. Wij hopen dat het een goed overzicht geeft van de planning en inhoud voor het komende schooljaar. In de kalender van de Parroapp staan alle evenementen en activiteiten genoemd zoals deze aan het begin van het schooljaar zijn vastgelegd. Tevens zijn in de kalender de data aangegeven waarop de kind(eren) vrij zijn. In de loop van het schooljaar kunnen er natuurlijk nog zaken wijzigen. Deze worden gepubliceerd in onze digitale nieuwsbrief. Als je iet tegenkomt wat niet klopt of iets mist, dan horen we het graag. We hopen dat jullie deze schoolgids met plezier zullen lezen. Klik hier voor de schoolgids 2023-2024  Het schoolplan Het team van De Hasselbraam heeft dit schoolplan gezamenlijk tot stand gebracht. Tijdens studiebijeenkomsten, vergadermomenten en collegiaal overleg hebben we ons gebogen over onze visie en kernwaarden. Het schoolplan is een vierjarenplan dat loopt van 2021 tot 2025. Het is voor ons een leidraad, een houvast waarin wij op hoofdlijnen hebben verwoord waar we voor staan en waar we voor willen gaan. Vanuit dit schoolplan werken we elk jaar onze jaarplannen uit. Deze lopen voor de duur van een schooljaar en worden halfjaarlijks geëvalueerd en indien wenselijk/noodzakelijk bijgesteld. In onze jaarplannen staat concreet beschreven wat we gaan doen, wat we willen bereiken, wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer we tevreden zijn. Het planmatig werken wordt op deze manier een cyclisch proces waarbij we constant de kwaliteit van ons onderwijs onder de loep nemen en verbeteren. Klik hier voor het schoolplan 2021-2025

MR

Medezeggenschapsraad Via de medezeggenschapsraad (MR) op de Hasselbraam praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR geeft hierop gevraagd (door de directie) of ongevraagd advies. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen waar de MR formeel mee moet instemmen voordat beleid van kracht kan gaan. Bijvoorbeeld; het financieel beleid, schooltijden en het schoolplan. Het reglement van de MR kent een wettelijk kader, waarin o.a. de verkiezingen van de ouder- en leerkrachtgeledingen, besluitvorming en communicatie opgenomen zijn. Alle notulen en andere stukken (o.a. het huishoudelijk reglement) zijn te vinden onder het aparte kopje op deze website (klik op de datum van de vergadering om de notulen van die dag te lezen). Gemiddeld één keer per maand vergadert de MR op school. De MR bestaat op dit moment uit drie ouders en drie leerkrachten. Op uitnodiging van de MR is er een afvaardiging van de directie aanwezig tijdens een gedeelte van de vergadering. De witte ideeënbus van de MR hangt beneden in de hal. Hierin kunnen ouders opmerkingen of ideeën aan de MR kenbaar maken. Uiteraard kunnen ouders ook leden van de MR aanspreken en eventueel worden uitgenodigd om een onderwerp tijdens een vergadering toe te lichten. Je kunt ook de MR mailen:  hasselbraam_mr@salto-eindhoven.nl De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan waarin ouders en leerkrachten zitting hebben van verschillende SALTOscholen. Hierin komen bovenschoolse- en bestuurszaken aan de orde. Het is aan de GMR-leden om het bestuursbeleid te voorzien van advies en/of instemming. De GMR vergadert  één keer per maand op het Saltohuis. Op dit moment zit er geen ouder- of leerkrachtvertegenwoordiging van de Hasselbraam in de GMR.   In principe neemt een gekozen ouderlid twee jaar deel aan de MR en kan zich dan nog voor twee termijnen van twee jaar verkiesbaar stellen. Mocht je interesse hebben in deelname aan de MR dan kun je één van de MR-leden aanspreken, of een mail sturen aan de MR: hasselbraam_mr@salto-eindhoven.nl De MR bestaat uit de volgende leden: Oudergeleding Eri van de Laar; voorzitter  Aldo Dalessi Bregje van Wetten Teamgeleding Toine Veneman Rick Velberg Danielle der Kinderen  

Overblijven

Overblijven is hartstikke leuk!  Een onbekommerde, gezellige en veilige middagpauze bieden aan jongens en meisjes van de basisschool: dat is het uitgangspunt van stichting de Droomwereld. Samen met vrijwillige overblijfouders verzorgt deze stichting het overblijven voor leerlingen van SALTOschool De Hasselbraam. Het is belangrijk dat ouders met ruggensteun van gediplomeerde krachten persoonlijk meehelpen tijdens de middagpauze van hun kinderen. Kinderen zien vertrouwde gezichten en ouders krijgen een indruk van de teamspirit tussen klasgenootjes. Bovendien betekent deze vrijwillige hulp dat de kosten voor het overblijven tot een minimaal bedrag beperkt kunnen blijven.   Lunchen op school Lunchen op school is hartstikke leuk! Tijdens de middagpauze eten de kinderen hun meegebrachte lunchpakketjes in de groep, samen met klasgenootjes. Stichting de Droomwereld en SALTOschool De Hasselbraam adviseren een bewuste niet-snoepenkeuze. Geef je kind daarom verantwoord en gezond voedsel mee; op school is er thee en melk. Per groep zorgen de overblijfouders ervoor dat de levendige broodmaaltijd in harmonie verloopt. Na de lunch ravotten de kinderen buiten onder de hoede van de overblijfouders. Bij slecht weer vermaken ze zich met boeken, speelgoed of onderlinge gezelschapsspelletjes.   Ouderhulp Zonder ouderhulp is het overblijven tegen een minimaal bedrag niet mogelijk. Een vaste groep ouders is prettig voor de kinderen, maar de organisatie is ook blij met enkele invaluren per maand of met reservekrachten in geval van ziekte. Als overblijfouder ontvang je een vrijwilligersbijdrage per middagpauze terwijl je eigen kinderen deze dag gratis overblijven. Uiteraard proberen wij je in te zetten in de groep van je zoon of dochter.   Professionele ondersteuning Tijdens de middagpauze kunnen overblijfouders rekenen op professionele ondersteuning door vaste krachten van stichting de Droomwereld. De Droomwereld verzorgt al jarenlang vakkundig opvang voor jonge en opgroeiende kinderen en deze taak past perfect in de organisatie. Wil je meer informatie over het overblijven? Je kunt contact opnemen met de SALTOschool De Hasselbraam of met stichting de Droomwereld op 040-2134296. Mailen kan uiteraard ook. info@dedroomwereld.nl