MR

De Hasselbraam

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) biedt de mogelijkheid aan ouders en teamleden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De MR geeft hierop gevraagd (door de directie) of ongevraagd advies. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen waar de MR formeel mee moet instemmen voordat beleid van kracht kan gaan. Bijvoorbeeld; het financieel beleid, schooltijden en het schoolplan.
 
Het reglement van de MR kent een wettelijk kader, waarin o.a. de verkiezingen van de ouder- en leerkrachtgeledingen, besluitvorming en communicatie opgenomen zijn. (Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van de MR, klik hier voor de Statuten van de MR)
 
Gemiddeld één keer per maand vergadert de MR op school. De MR bestaat op dit moment uit drie ouders en drie leerkrachten. Op uitnodiging van de MR is er een afvaardiging van de directie aanwezig tijdens een gedeelte van de vergadering. De ideeënbus van de MR hangt beneden in de hal. Hierin kunnen ouders opmerkingen of ideeën aan de MR kenbaar maken. Uiteraard kunnen ouders ook leden van de MR aanspreken en eventueel worden uitgenodigd om een onderwerp tijdens een vergadering toe te lichten. U kunt ook de MR mailen: 
mr@bs-hasselbraam.nl
 
De speerpunten van de MR voor het schooljaar 2016-2017 zijn:
-Communicatie
-Passend Onderwijs
-Kwaliteit van het onderwijs
 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan waarin ouders en leerkrachten zitting hebben van verschillende SALTOscholen. Hierin komen bovenschoolse- en bestuurszaken aan de orde. Het is aan de GMR-leden om het bestuursbeleid te voorzien van advies en/of instemming. De GMR vergadert  één keer per maand op het Saltohuis. Op dit moment zit er geen ouder- of leerkrachtvertegenwoordiging van de Hasselbraam in de GMR.
 
In principe neemt een gekozen ouderlid twee jaar deel aan de MR en kan zich dan nog voor twee termijnen van twee jaar verkiesbaar stellen. Mocht u interesse hebben in deelname aan de MR dan kunt u één van de MR-leden aanspreken, of een mail sturen aan de MR: mr@bs-hasselbraam.nl

De MR bestaat momenteel uit de volgende leden:
Oudergeleding
Eric-Jan Swinkels, voorzitter (ouder van Willem uit groep 6)
Robert Beelen (ouder van Sjors uit groep 1/2D, Elles uit groep 5 en Hugo uit groep 7 )
Cora Jansen (ouder van Tuur uit groep 1/2D, Ferre uit groep 1/2C en Siri uit groep 3)  

Teamgeleding
Danielle Der Kinderen (leerkracht groep 1/2D)

Delen: