MR

Medezeggenschapsraad


Via de medezeggenschapsraad (MR) op de Hasselbraam praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. De MR geeft hierop gevraagd (door de directie) of ongevraagd advies. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen waar de MR formeel mee moet instemmen voordat beleid van kracht kan gaan. Bijvoorbeeld; het financieel beleid, schooltijden en het schoolplan.

Het reglement van de MR kent een wettelijk kader, waarin o.a. de verkiezingen van de ouder- en leerkrachtgeledingen, besluitvorming en communicatie opgenomen zijn. Alle notulen en andere stukken (o.a. het huishoudelijk reglement) zijn te vinden onder het aparte kopje op deze website (klik op de datum van de vergadering om de notulen van die dag te lezen).

Gemiddeld één keer per maand vergadert de MR op school. De MR bestaat op dit moment uit drie ouders en drie leerkrachten. Op uitnodiging van de MR is er een afvaardiging van de directie aanwezig tijdens een gedeelte van de vergadering. De witte ideeënbus van de MR hangt beneden in de hal. Hierin kunnen ouders opmerkingen of ideeën aan de MR kenbaar maken. Uiteraard kunnen ouders ook leden van de MR aanspreken en eventueel worden uitgenodigd om een onderwerp tijdens een vergadering toe te lichten. Je kunt ook de MR mailen: 
hasselbraam_mr@salto-eindhoven.nl

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelend orgaan waarin ouders en leerkrachten zitting hebben van verschillende SALTOscholen. Hierin komen bovenschoolse- en bestuurszaken aan de orde. Het is aan de GMR-leden om het bestuursbeleid te voorzien van advies en/of instemming. De GMR vergadert  één keer per maand op het Saltohuis. Op dit moment zit er geen ouder- of leerkrachtvertegenwoordiging van de Hasselbraam in de GMR.
 
In principe neemt een gekozen ouderlid twee jaar deel aan de MR en kan zich dan nog voor twee termijnen van twee jaar verkiesbaar stellen. Mocht je interesse hebben in deelname aan de MR dan kun je één van de MR-leden aanspreken, of een mail sturen aan de MR: hasselbraam_mr@salto-eindhoven.nl

De MR bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding
Eri van de Laar; voorzitter 
Aldo Dalessi
Bregje van Wetten

Teamgeleding
Toine Veneman
Rick Velberg
Danielle der Kinderen