Schoolgids en schoolplan

Schoolgids 2022-2023
Met trots presenteren wij de schoolgids 2022-2023 van onze school.
Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van (toekomstige) leerlingen van onze
basisschool en geeft informatie over allerlei praktische zaken betreffende de school en het
onderwijs dat we bieden aan uw kind. Wij hopen dat het u een overzicht geeft van de
planning voor het komende schooljaar.
In de jaarkalender staan alle evenementen en activiteiten genoemd zoals deze aan het
begin van het schooljaar zijn vastgelegd. Tevens zijn in de kalender de data aangegeven
waarop uw kind(eren) vrij zijn. In de loop van het schooljaar kunnen natuurlijk nog zaken
wijzigen. U wordt over wijzigingen geïnformeerd via onze digitale
nieuwsbrief.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze gids is samengesteld, kan het natuurlijk zo zijn
dat bepaalde aspecten onvoldoende belicht zijn of niet duidelijk genoeg zijn. Wij stellen
het op prijs om dit van u te vernemen.
We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en gebruiken. We wensen alle
betrokkenen – de kinderen, hun ouders en de leerkrachten – een prettig en leerzaam
schooljaar toe in alle opzichten.

Klik hier voor de schoolgids 2022-2023

Schoolplan 2021-2025
Het team van De Hasselbraam heeft dit schoolplan gezamenlijk tot stand gebracht. Tijdens studiebijeenkomsten, vergadermomenten en collegiaal overleg hebben we ons gebogen over onze visie en kernwaarden. Het schoolplan is een vierjarenplan dat loopt van 2021 tot 2025. Het is voor ons een leidraad, een houvast waarin wij op hoofdlijnen hebben verwoord waar we voor staan en waar we voor willen gaan. Vanuit dit schoolplan werken we elk jaar onze jaarplannen uit. Deze lopen voor de duur van een schooljaar en worden halfjaarlijks geëvalueerd en indien wenselijk/noodzakelijk bijgesteld. In onze jaarplannen staat concreet beschreven wat we gaan doen, wat we willen bereiken, wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer we tevreden zijn. Het planmatig werken wordt op deze manier een cyclisch proces waarbij we constant de kwaliteit van ons onderwijs onder de loep nemen en verbeteren.

Klik hier voor het schoolplan 2021-2025